แผนที่ทวีปแอฟริกา

300 ฿ 240 ฿

ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน แผนที่กายภาพและภูมิภาค สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบ 4 สี

คำอธิบาย

ผู้เขียน/ผู้แปล : กนก วีรวงศ์, ชนินทร์ ขาวรัตน์, อรรถวุฒิ  เกียรติวัฒน์, ฐาปนา  อุไรวรรณ
ขนาด : 21.80 x 27.40 ซม.
พิมพ์ : 128 หน้า
ราคา : 300 บาท
ISBN : 974-918-123-9
Barcode : 9789749181232