โลกร่วมสมัย

450 ฿ 360 ฿

โลกร่วมสมัยบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงระหว่างประเทศ เพื่อให้คุณได้รู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอดีตที่จะมีผลต่อไปในอนาคต